บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (17-12-2014)

บริษัท สเตเบิ้ล ลายส์ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2555 กับทางอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งการดำเนินการนี้ได้ใช้หลักธรรมาภิบาล 7 ข้อ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ชุมชน เทศบาล อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับผู้อาศัยใกล้เคียงหรือแหล่งชุมชนและได้รับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นและได้รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม